Główna Misja i zadania

Misja i zadania

MISJA I CELE STOWARZYSZENIA TO:

 • urzeczywistnianie idei samorządności,
 • kultywowanie fundamentalnych wartości cywilizacyjnych: wolności jednostki, etosu pracy, sprawiedliwości, poszanowania prawa, etyki,
 • działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi aktywnych i kompetentnych w życiu publicznym,
 • wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność społeczno-gospodarczą,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • aktywizowanie młodzieży do działalności społecznej,
 • upowszechnianie idei proeuropejskich.

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ WYKONYWANE ZADANIA:

 • prowadzenie działalności wewnątrz organizacyjnej: spotkań, odczytów, prelekcji i szkoleń,
 • aktywne uczestnictwo w życiu publicznym,
 • wyrażanie stanowiska w sprawach objętych sferą działania Stowarzyszenia,
 • gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,
 • promocję wykwalifikowanych kadr,
 • tworzenie i angażowanie grup młodzieżowych,
 • współpracę z organizacjami pokrewnymi ideowo.

(0)