Główna Aktualności OBS MA JUŻ 20 LAT

OBS MA JUŻ 20 LAT

OBS MA JUŻ 20 LAT
678
0

„Kiedy ktoś marzy samotnie,

to jest to tylko marzenie,

kiedy marzymy wszyscy razem,

staje się to rzeczywistością”.

Dom Helder Camara

Obywatelski Blok Samorządowy – 20 lat w służbie na rzecz

             mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego

    18 grudnia 2001 roku o godzinie 17.00w sali Metaxa przy ul. Cichej w Dzierżoniowie odbyło się pierwsze uroczyste spotkanie sygnatariuszy i sympatyków, na którym, nastąpiła oficjalna prezentacja lokalnego ruchu środowiskowego pod nazwą Obywatelski Blok Samorządowy(OBS) oraz jego logo.

Bardzo ważnym punktem było podpisanie porozumienia o współpracy i wspólnym startowaniu w 2002 roku w wyborach samorządowych.

Porozumienie podpisane zostało pomiędzy Obywatelskim Blokiem Samorządowym reprezentowanym przez Marka Pioruna, a Platformą Obywatelską reprezentowaną przez Zbigniewa Chlebowskiego i Prawem i Sprawiedliwością reprezentowaną przez Adama Lipińskiego.

W tym dniu także nastąpiło podpisanie przez współzałożycieli Zobowiązania o następującej treści:

„Celem powstania OBS jest wyłonienie najlepszych kandydatów do nadchodzących wyborów samorządowych. Aby odnieść sukces musimy rozbudzić aktywność obywatelską, która odsłoni możliwości tkwiące w każdym z nas.

 1. Zapewniamy współpracę ze wszystkimi samorządami, na rzecz przyjaznego i sprawiedliwego powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów służby zdrowia, bezrobocia, pomocy najuboższym, oświaty, bezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i odpadów komunalnych, komunikacji i drogownictwa.
 2. Będziemy tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.
 3. Musimy chronić istniejące miejsca pracy, aby ograniczyć bezrobocie oraz stwarzać warunki do powstawania nowych miejsc pracy, wspomagać ludzi młodych rozpoczynających działalność gospodarczą.
 4. Proponujemy szeroką konsultację w sprawach ważnych dla mieszkańców na terenie powiatu dzierżoniowskiego.
 5. Więcej uwagi poświęcimy problemom wsi – jej modernizacji i restrukturyzacji.
 6. Uczynimy urzędy przyjaznymi dla mieszkańców.
 7. Będziemy pracować na rzecz mieszkańców, a nie opcji politycznych.

Realizacja tych zobowiązań wymaga silnej reprezentacji samorządowej. To dlatego  przedstawiciele wszystkich gmin powiatu utworzyli Obywatelski Blok Samorządowy. Chcemy zaangażować setki nowych, wartościowych i odpowiedzialnych ludzi zdolnych do podejmowania inicjatyw na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Wierzymy, że wszyscy, którzy podzielają naszą wizję dołączą do nas.

                               Wspólna praca – wspólny sukces.”

Zobowiązanie podpisali:

Bielawa – Zbigniew Dragan, Zbigniew Rak,

Miasto Dzierżoniów – Tomasz Smolarz, Marek Piorun,

Gmina Dzierżoniów – Krzysztof Borowski, Dariusz Walendowski,

Łagiewniki – Janusz Guzdek, Leszek Pawlak,

Niemcza – Tadeusz Mateusiak, Kazimierz Dziadkowiec,

Pieszyce – Tadeusz Urban, Mirosław Obal,

Waldemar Jaworski, Stanisław Jurcewicz.

Następnie po dziesięciu przedstawicieli z każdej z siedmiu gmin podpisali osobną Deklarację o treści: „W trosce o skuteczne rozwiązywanie problemów nurtujących społeczność powiatu Dzierżoniowskiego, wyrażam wolę uczestnictwa we wspólnej realizacji zobowiązania przyjętego przez Obywatelski Blok Samorządowy”.

Objęcie działaniem całego powiatu było dla nowej, młodej organizacji dużym wyzwaniem.

Z wielkim zaangażowaniem przystąpiliśmy do wprowadzania w życie naszego zobowiązania. Członkowie i sympatycy w swoich gminach promowali naszą organizację z myślą o nadchodzących w 2002 roku wyborach do samorządów lokalnych.

2 września 2002 roku nastąpiła rejestracja komitetu wyborczego u Komisarza Wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Blok Samorządowy.

Efektem wyborów, które odbyły się 27 października 2002 roku (kadencja 2002-2006) było uzyskanie bardzo dobrych wyników. W pięciu gminach nasi kandydaci na wójtów i burmistrzów uzyskali mandat i zostali włodarzami gmin, a wielu członków naszego komitetu uzyskało mandat radnych do gmin i powiatu.

W styczniu 2003 roku na zebraniu naszego Komitetu Wyborczego podsumowującego wyniki wyborów, zapadła decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia Obywatelski Blok Samorządowy.

Miesiąc później odbyło się Zebranie Założycielskie, w składzie: Bielawa – Zbigniew Dragan, Zbigniew Rak. Gmina Dzierżoniów – Dariusz Walendowski. Miasto Dzierżoniów – Mirosław Piorun, Piotr Skrzyszewski, Zbigniew Czarnecki, Bolesław Stokłosa, Ryszard Szydłowski, Andrzej Bronowicki, Marek Piorun, Tomasz Smolarz, Henryk Smolny, Dariusz Kucharski. Łagiewniki – Leszek Pawlak, Janusz Guzdek. Niemcza – Kazimierz Dziadkowiec, Tadeusz Mateusiak. Pieszyce – Tadeusz Urban, Mirosław Obal. Piława Górna – Waldemar Jaworski, Stanisław Jurcewicz.

W celu zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, Założyciele wybrali Komitet Założycielski w osobach: Marek Piorun, Stanisław Jurcewicz, Tomasz Smolarz.

23 marca 2003 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji (Nr KRS: 0000162350) Stowarzyszenia o nazwie Obywatelski Blok Samorządowy z siedzibą w Dzierżoniowie.

26 maja 2003 roku KRS zarejestrował Statut Stowarzyszenia. Głównym celem Stowarzyszenia jest urzeczywistnianie idei samorządności poprzez:

 1. kultywowanie wolności jednostki, etosu pracy, sprawiedliwości, poszanowania prawa, etyki,
 2. działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi aktywnych i kompetentnych w życiu publicznym,
 3. wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność społeczno-gospodarczą,
 4. kształtowanie postaw patriotycznych,
 5. upowszechnianie idei proeuropejskich.

Po rejestracji Stowarzyszenia odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków. Wybrano pierwszy Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu Marek Piorun(Dzierżoniów), Wiceprezes-Sekretarz Stanisław Jurcewicz(Piława Górna), Wiceprezes-Skarbnik Janusz Guzdek(Łagiewniki), Członkowie Zarządu Tadeusz Urban(Pieszyce) i Tadeusz Mateusiak(Niemcza).

W roku 2005 dokonano zmiany w Statucie zwiększając ilość Członków Zarządu tak, aby była reprezentacja wszystkich Gmin. W skład Zarządu weszli Zbigniew Rak(Bielawa), Mirosław Obal(Pieszyce) oraz Przewodniczący Kół.

W latach 2003 i 2004 powstały i rozpoczęły swoją działalność Koła OBS w:

Bielawie – Przewodniczący Zbigniew Rak

Dzierżoniowie – Przewodniczący Andrzej Bronowicki

Łagiewnikach – Przewodniczący Leszek Pawlak

Niemczy – Przewodniczący Kazimierz Dziadkowiec

Piławie Górnej – Przewodniczący Waldemar Jaworski.

Taki skład Zarządu funkcjonował do roku 2014.

W roku 2014  Członkowie podczas Walnego Zebrania Członków dokonali wyboru nowych władz.

Zarząd: Prezes Marek Piorun(Dzierżoniów), Wiceprezes-Sekretarz Marian Kowal(Gmina Dzierżoniów), Wiceprezes-Skarbnik Zbigniew Rak(Bielawa), Członkowie Zarządu Ewa Florczak(Dzierżoniów) i Dariusz Madejski(Piława Górna).

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Zbigniew Szyjka(Piława Górna), Członkowie: Wanda Ostrowska(Dzierżoniów), Tomasz Tkacz(Bielawa), Robert Grajek(Dzierżoniów) Mirosław Bogucki(Pieszyce).

Rok później z uwagi na złożone rezygnacje w pracach w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków 28 maja 2015 roku dokonało wyboru nowych władz. Prezes Zarządu Marek Piorun, Wiceprezes-Sekretarz Wanda Ostrowska, Wiceprezes-Skarbnik Jarosław Tyniec(Łagiewniki), Członkowie: Dariusz Madejski(Piława Górna), Mirosław Obal(Pieszyce), Ewa Florczak i Albert Blacharz(Dzierżoniów), Zbigniew Rak, Adam Domagała i Tomasz Tkacz(Bielawa).

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Zbigniew Szyjka(Piława Górna), Robert Grajek i Włodzimierz Kapela(Dzierżoniów), Piotr Policzkiewicz(Bielawa), Wojciech Denis(Pieszyce).

Po czterech latach nastąpił koniec kadencji władz. 12 czerwca 2019 roku podczas Walnego Zebrania Członków wybrano Zarząd w składzie: Prezes Marek Piorun, Wiceprezes-Sekretarz Wanda Ostrowska. Wiceprezes-Skarbnik Dariusz Madejski, Członkowie: Mirosław Obal i Krzysztof Jankowski(Pieszyce), Zbigniew Rak i Adam Domagała(Bielawa), Wiktor Jeziorski i Agnieszka Ceglarz(Piława Górna), Waldemar Tokarski i Jarosław Tyniec(Łagiewniki), Sławomir Sulich (Dzierżoniów).

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Zbigniew Szyjka, Członkowie: Piotr Policzkiewicz, Włodzimierz Kapela, Marzena Łukaszewicz(Pieszyce), Jan Wąsowicz(Łagiewniki).

W roku 2021 Pani Wanda Ostrowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa-Sekretarza i Pani Agnieszka Ceglarz z funkcji Członka Zarządu.

W tym samym roku zgodnie ze zmianą w Statucie, skład Zarządu przedstawia się następująco: Prezes- Marek Piorun, Wiceprezes- Krzysztof Chudyk (Piława Górna), Sekretarz- Maciej Smolarz(Dzierżoniów, Skarbnik- Dariusz Madejski, Członkowie: Mirosław Obal, Krzysztof Jankowski, Zbigniew Rak, Adam Domagała, Wiktor Jeziorski, Waldemar Tokarski, Jarosław Tyniec, Sławomir Sulich.

Dobra pracy Kół na przestrzeni lat w poszczególnych Gminach daje wymierne efekty. Członkowie nasi wykazują się dużą aktywnością, są w swoich środowiskach ludźmi znanymi i godnymi zaufania. Dlatego w kadencjach 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018 i 2018-2023 podtrzymujemy swoją obecność zarządzając lub współzarządzając gminami i powiatem.

Przewodniczący Kół Obywatelskiego Bloku Samorządowego w poszczególnych Gminach: Bielawa – Adam Domagała, Dzierżoniów – Iwona Matyja, Łagiewniki – Jarosław Tyniec, Pieszyce – Mirosław Obal, Piława Górna – Dariusz Madejski.

W pierwszy roku działalności w 2002 roku liczba Członków ze wszystkich Gmin wynosiła 131 osób.. Przez okres 20 lat następowały zmiany w członkostwie naszego Stowarzyszenia. Jednak, każdego roku przybywali nowi Członkowie. Następuje zmiana pokoleń. Ale główny cel jest niezmienny. Członkowie w poszczególnych Kołach angażują się w rozwój samorządów lokalnych poprzez urzeczywistnianie idei samorządności.

Na koniec 2021 roku Obywatelski Blok Samorządowy liczył 120 członków.

20 lat temu byliśmy pierwszym Stowarzyszeniem w powiecie dzierżoniowskim i województwie dolnośląskim i jednym z pierwszych w Polsce działającym w środowisku lokalnym na rzecz swoich mieszkańców. Byliśmy i jesteśmy grupą osób ściśle ze sobą współpracującą, która nie przechodzi obojętnie obok otaczającej nas rzeczywistości. Zależy nam na dynamicznym rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej i sprawnym działaniu samorządu lokalnego w powiecie dzierżoniowskim. Jesteśmy zwolennikami społeczeństwa obywatelskiego, w którym aktywni i świadomi mieszkańcy biorą odpowiedzialność za siebie i podejmują działania na rzecz wspólnoty.

Członkowie i sympatycy Obywatelskiego Bloku Samorządowego promują pracę ponad podziałami dla osiągania wspólnych celów.

Opracował Prezes Zarządu Marek Piorun 5 marca 2022 roku

IMG-20210804-WA0000~2

W tym roku Stowarzyszenie Obywatelski Blok Samorządowy, obchodzi swoje 20 – lecie.

Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski w sposób szczególny doceniając tę aktywność społeczną, przekazał OBS-owi list gratulacyjny oraz okolicznościową statuetkę.

Starosta życzył również wytrwałości w prowadzonej działalności, której społecznego znaczenia nie sposób przecenić.

OBS-list Starosty z okazji 20lecia 22.04.21

(678)