Główna Aktualności WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OBYWATELSKIEGO BLOKU SAMORZĄDOWEGO 2023

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OBYWATELSKIEGO BLOKU SAMORZĄDOWEGO 2023

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OBYWATELSKIEGO BLOKU SAMORZĄDOWEGO 2023
431
0

15 czerwca 2023 roku w sali „Tęcza” Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Parkowej 4 w Dzierżoniowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego Bloku Samorządowego.
Przed rozpoczęciem zebrania, zgromadzeni uczcili chwilą ciszy zmarłych członków OBS: ś.p. Bolesława Stokłosę i ś.p. Pawła Lisowiaka
Spotkanie rozpoczął Pan Marek Piorun – Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Bloku Samorządowego, witając wszystkich serdecznie.
Na wstępie Prezes przedstawił porządek obrad. Zebrani jednogłośnie przegłosowali jego przebieg. Jako przewodniczącego zebrania wybrano Pana Marka Pioruna, a na sekretarza Panią Wandę Ostrowską. Po czym zebrani wybrali Komisję Skrutacyjno-Wnioskową w składzie: Leszek Kiepał, Katarzyna Stokłosa-Wiech i Arkadiusz Kardasiewicz. Komisja Skrutacyjno-Wnioskowa zgodnie z § 23 Statutu OBS zatwierdziła prawomocność zebrania

IMG-20230615-WA0052IMG-20230615-WA0018IMG-20230615-WA0047

IMG-20230615-WA0038IMG-20230615-WA0006IMG-20230615-WA0008IMG-20230615-WA0039IMG-20230615-WA0011IMG-20230615-WA0040IMG-20230615-WA0053IMG-20230615-WA0041IMG-20230615-WA0010IMG-20230615-WA0047IMG-20230615-WA0049IMG-20230615-WA0048IMG-20230615-WA0051IMG-20230615-WA0000IMG-20230615-WA0054IMG-20230615-WA0056IMG-20230615-WA0050
IMG-20230615-WA0034
Następnie w imieniu Zarządu, Prezes Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2022. Po czym Skarbnik Dariusz Madejski przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2022. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Zbigniew Szyjka przedstawił sprawozdanie za rok 2022 i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Obywatelskiego Bloku Samorządowego.
Po dyskusji nad sprawozdaniami, zebrani zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi Obywatelskiego Bloku Samorządowego za 2022 rok. Wszystkie głosowania przeprowadził Przewodniczący obrad przy współudziale Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.
Następnie Pan Marek Piorun – Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Bloku Samorządowego podziękował wszystkim członkom stowarzyszenia za 22 lata wspólnej pracy , liczne spotkania, dyskusje w wyniku których wprowadzono wiele pozytywnych zmian w Stowarzyszeniu. Prezes wyraził swoją wdzięczność za wspólną, wieloletnią działalność i realizację pomysłów. Stwierdził, że dzięki propozycjom OBS-u przeprowadzono wiele akcji , które teraz są już stałymi punktami naszej organizacji. Prezes, podkreślił jak duże znaczenie w jego życiu zawodowym i osobistym miała praca w stowarzyszeniu oraz przyjacielskie kontakty z członkami organizacji.

IMG-20230615-WA0045IMG-20230615-WA0001IMG-20230615-WA0046IMG-20230615-WA0005IMG-20230615-WA0036IMG-20230615-WA0037
Po czym Pan Marek Piorun – Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Bloku Samorządowego oświadczył, że nie będzie już kandydował na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia.
Pan Marek Piorun był jednym z założycieli (18 grudnia 2001 roku) Stowarzyszenia Obywatelskiego Bloku Samorządowego. Wybrany został na pierwszego prezesa OBS i przewodził nim nieprzerwanie do dzisiejszego dnia.
Stowarzyszenie Obywatelski Blok Samorządowy obejmowało terytorialnie cały Powiat Dzierżoniowski.
Markowi Piorunowi zawsze przyświecała dewiza , podkreślona w wystąpieniu inauguracyjnym III kadencji Rady Miejskiej Dzierżoniowa,: „bez ciągłego kształcenia i podnoszenia umiejętności trudno o sukces i widoczne efekty pracy”. Dewiza ta obowiązywała w OBS a także w funkcjonowaniu urzędu oraz w podległych burmistrzowi jednostkach.
Ustępujący Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Bloku Samorządowego – Pan Marek Piorun zamknął a zarazem otworzył nową epokę w działalności organizacji. Jego zasługi zapisały piękną historię w okresie odrodzonego samorządu na Ziemi Dzierżoniowskiej.

IMG-20230615-WA0059IMG-20230615-WA0002IMG-20230615-WA0038IMG-20230615-WA0031
W drugiej części zebrania określono uchwałą liczbę Członków Zarządu Stowarzyszenia OBS i dokonano wyboru nowego Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Stowarzyszenia OBS został Pan Maciej Smolarz, Wiceprezesem Pan Dariusz Madejski, Sekretarzem Pani Izabela Piwko-Zadrożna, a Skarbnikiem Pan Wiktor Jeziorski. Do Zarządu zostali wybrani: Pan Sławomir Sulich, Pan Patryk Hałaczkiewicz, Pan Zbigniew Rak, Pan Tadeusz Urban, Pan Jarosław Tyniec, Pan Mirosław Obal, Pani Justyna Karaś, Pan Waldemar Tokarski. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Pan Stanisław Pelczar, Pan Marek Milewski, Pani Magdalena Pszkit, Pan Włodzimierz Kapela, Pani Katarzyna Stokłosa-Wiech, która w wyniku głosowania została wybrana na Przewodnicz acą Komisji Rewizyjnej. .

IMG-20230615-WA0017IMG-20230615-WA0041IMG-20230615-WA0004IMG-20230615-WA0052
Po wyborze nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia OBS Pan Maciej Smolarz, podziękował za zaufanie, wspomniał o dotychczasowych inicjatywach zrealizowanych przez stowarzyszenie oraz nakreślił zebranym kierunek działalności w przyszłości.

IMG-20230615-WA0017IMG-20230615-WA0032IMG-20230615-WA0057
Na zakończenie zebrania członkowie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego Bloku Samorządowego w drodze uchwały postanowili powierzyć godność Honorowego Członka Stowarzyszenia Panu Markowi Piorunowi. Były również podziękowania, kwiaty, życzenia zdrowia i pomyślności.

IMG-20230615-WA0060IMG-20230615-WA0055IMG-20230615-WA0043IMG-20230615-WA0012IMG-20230615-WA0014IMG-20230615-WA0027IMG-20230615-WA0015

(431)